086 904 1820

ประกันสุขภาพ


ประกันสุขภาพ

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยสุขภาพจากบริษัทประกันวินาศภัย​ได้

     สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ เจ็บป่วยเมื่อไหร่ ไม่ต้องเครียดเรื่องค่ารักษา

ประโยชน์ของการทำประกันภัยสุขภาพ

        โดยทั่วไปการประกันภัยสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย และหากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย

ความรู้เบื้องต้น

    ประเภทของการประกันภัยสุขภาพ

        การประกันภัยสุขภาพในปัจจุบันแบ่งตามประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็น 2 กรมธรรม์ คือ

1.  กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล

        ใช้สำหรับการประกันภัยสุขภาพเฉพาะบุคคลคนเดียว (กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ใช้สำหรับการประกันภัยกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครอง เอกสารแนบท้าย และข้อยกเว้นดังนี้

1.1  ข้อตกลงคุ้มครอง

    กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล กำหนดข้อตกลงคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ดังนี้  

    1.  การรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) (IPD:In Patient department) ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สำหรับค่าใช้จ่าย คือ

    1.1  ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

    1.2  ค่าบริการทั่วไป

    1.3  ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลหรือผ่าตัดฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ

    2.  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก

    2.1  การผ่าตัดโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์

    2.2  การปรึกษาแพทย์ในกรณีมีการผ่าตัด

    3.  การดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลโดยแพทย์ของโรงพยาบาลแต่ละวัน หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

    4.  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (OPD:Out Patient Department) ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่คลินิกหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล​

1.2  เอกสารแนบท้าย

        กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้กำหนดเอกสารแนบท้ายไว้เพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์หลัก สรุปได้โดยย่อดังนี้          

  • ​การคลอดบุตร ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  • ​การรักษาฟัน
  • การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายของพยาบาลที่มีความจำเป็นโดยคำสั่งของแพทย์
  • การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 


2. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

        ใช้สำหรับการประกันภัยสุขภาพกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครอง เอกสารแนบท้าย ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด เช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ยกเว้นในเรื่องการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่มไม่ได้จำกัดสิทธิดังกล่าวของบริษัทประกันภัยไว้โดยบริษัทซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยก็มีสิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ รวมทั้งมีการเพิ่มสิทธิ/หน้าที่บางประการให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยด้วย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยในลักษณะดังกล่าวบริษัทจะออกกรมธรรม์เพียงฉบับเดียวให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเก็บไว้ และออกหนังสือรับรองการทำประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยแต่ละท่าน ​

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2701-2376-9, 086-9041820 หรือ Facebook Page: Wib Broker (คลิกเลย!!) หรือ Line Official : @wibbroker (คลิกเลย!!) หรือกรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับข้างล่างนี้


สนใจบริการ ประกันสุขภาพ

บริการประกันสุขภาพอื่นๆ

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็งช่วยให้ท่านรู้สึกมั่นคงทางการเงินกับค่าใช้จ่ายการรักษาโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น และเป็...

Read More