086 904 1820

บริการประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ คือการประกันความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความ เสียหายขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 4 ประเภท ดังนี้ คือ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1ให้ความคุ้มครองมากที่สุด ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์ คุ้ม...

Read More

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+แบบคุ้มครองเฉพาะภัย คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ และ รถยนต์สูญหายไฟไหม้ / เคลมสดร...

Read More

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+แบบคุ้มครองเฉพาะภัย คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ / เคลมสดรถชนรถ : ดูแลความเสียหายที่...

Read More

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินคู่กรณี และ ชีวิตร่างกายอ...

Read More

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันไว้ จากไฟไหม้ และภัยอื่นๆ ที่ซื้อเพิ่มเติม หรือระบุไว้ในกรมธรรม์ การประกันอัคคีภัยใช้ได้กับทรัพย์สินทุกๆลักษณะที่นิยม สร้างหลักประกันภัยที่มั่นคง สำหรับครอบครัวและธุรกิจ ด้วยประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ คอนโด และธุรกิจ SME

ประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยคือ การประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก...

Read More

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) ให้ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สิน ท...

Read More

ประกันภัยคอนโด

ประกันภัยคอนโดคือ การทำประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบ “ระบุภัย” เป็นการทำประกันที่ให้ความคุ...

Read More

ประกันภัยธุรกิจ SME

ประกันภัยธุรกิจ SMEคือ กรมธรรม์ที่ครอบคลุมการเสียหายหรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากเพลิงไหม้, ฟ...

Read More

ประกันสุขภาพ

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย​ได้ สบายใจเมื่อมีประกันสุขภาพ หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจ...

Read More

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็งช่วยให้ท่านรู้สึกมั่นคงทางการเงินกับค่าใช้จ่ายการรักษาโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น และเป็...

Read More

ประกันอุบัติเหตุ

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย จากการ...

Read More

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุ และ...

Read More

ประกันขนส่ง

เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ หรืออาจขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะลำเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้

ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ

ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายสำหรับสินค้าที่เอาปร...

Read More

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งทางบก

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งทางบกเพื่อความอุ่นใจของผู้ขนส่งสินค้าในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเ...

Read More

ประกันภัยอื่นๆ

การประกันภัยอื่นๆ เพื่อคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากเหตุอื่นที่มิได้คาดหมายไว้ เช่น ประกันการเดินทาง ประกันรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ (TA)ประกันภัยที่เหมาะสำหรับการเดินทางภายในประเทศที่คุ้มครองการเสียช...

Read More

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกั...

Read More

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นแผนคุ้มครองคุณจากการสูญเสียหรือความเสียหายขณะเล่นหรือฝึกในคลับกอล์ฟห...

Read More

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศคุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็น...

Read More