086 904 1820

บริการประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ คือการประกันความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความ เสียหายขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 4 ประเภท ดังนี้ คือ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1ให้ความคุ้มครองมากที่สุด ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์ คุ้ม...

Read More

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+แบบคุ้มครองเฉพาะภัย คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ และ รถยนต์สูญหายไฟไหม้ / เคลมสดร...

Read More

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+แบบคุ้มครองเฉพาะภัย คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ / เคลมสดรถชนรถ : ดูแลความเสียหายที่...

Read More

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินคู่กรณี และ ชีวิตร่างกายอ...

Read More