086 904 1820

บริการประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุ

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย จากการ...

Read More

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุ และ...

Read More