086 904 1820

บริการประกันภัย

ประกันขนส่ง

เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ หรืออาจขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะลำเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้

ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ

ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายสำหรับสินค้าที่เอาปร...

Read More

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งทางบก

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งทางบกเพื่อความอุ่นใจของผู้ขนส่งสินค้าในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเ...

Read More