086 904 1820

บริการประกันภัย

ประกันภัยอื่นๆ

การประกันภัยอื่นๆ เพื่อคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากเหตุอื่นที่มิได้คาดหมายไว้ เช่น ประกันการเดินทาง ประกันรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ (TA)ประกันภัยที่เหมาะสำหรับการเดินทางภายในประเทศที่คุ้มครองการเสียช...

Read More

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกั...

Read More

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นแผนคุ้มครองคุณจากการสูญเสียหรือความเสียหายขณะเล่นหรือฝึกในคลับกอล์ฟห...

Read More

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศคุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็น...

Read More